Research + Insights

Så nyttjar du den fulla kraften med AI – utan att gå i förtroendefällan

Användning baserat på förtroende och transparens är en nyckelfaktor för att kunna nyttja AI på bästa sätt.

By Riikka Salminen, Country Manager Sweden, Finland & Baltics

AI blog

Data finns överallt idag. Men, för att den ska bli användbar och värdefull behöver den analyseras. Enbart data är som en guldgruva i en värld där varken spade eller hacka ännu har uppfunnits.

Med hjälp av AI (Artificiell Intelligens) kan data nyttjas för att ta bättre beslut, förutse risker, öka ekonomisk tillväxt och stärka företags konkurrenskraft. Det ger konsumenter fler valmöjligheter, ökad säkerhet och bekvämlighet, till exempel i form av biometrisk identifiering. AI spelar också en central roll när det kommer till att lösa några av vår tid största utmaningar, så som covid-19 pandemin, klimatförändringarna och utanförskap bland underrepresenterade grupper.

Användandet av AI för att automatisera verksamheter väcker samtidigt nya frågor. Exempelvis, hur definieras vad som är ett bra och önskvärt utfall? Vad som anses vara ett rättvist lånebeslut kan potentiellt skilja sig mellan en person som ansöker om lån online och en bank som använder sig av AI vid riskbedömningen. Det finns redan forskning[1] som pekar på att vi människor har en mer negativ inställning till beslut om de fattats av maskiner än om de fattats av andra människor.

 

Ta ett helhetsgrepp

Användare och konsumenter som är föremål för datainsamling måste kunna lita på att beslut fattas med lämplig information och på ett etiskt försvarbart sätt. För att bygga förtroende är det därför mycket viktigt att företag är transparanta med hur de använder AI. När konsumenter får veta hur och varför automatisering används i beslutsfattande ökar det säkerheten för alla inblandade parter och bidrar därmed till att AI-lösningarna används på ett ansvarsfullt sätt.

Företag bör därmed se på sitt användande av AI utifrån flera perspektiv: vad innebär det ur en etisk synvinkel, och vad har det för betydelse för företagets verksamhet, kultur och framtid? På Visa har vi kommit fram till tre strategier för att skapa förtroende för användandet av AI – nu och i framtiden.

 

1) Se till att AI får betydelse för hela organisationen

I många fall isoleras tekniska frågor till en viss avdelning vilket innebär att en förståelse för AI inte finns bland alla på företaget. Det är därmed viktigt att det på alla nivåer tas ansvar för användandet av AI och data. På Visa har vi exempelvis ett Dataråd som främjar datainsamling på en strategisk nivå samtidigt som vi har ett Datahanteringsråd som utvärderar ny eller specialiserad användning av denna data. På så sätt kan vi upprätthålla en balans mellan innovation och gott ledarskap.

2) Säkerställ etiska riktlinjer

Användandet av AI och insamlandet av data väcker en rad etiska dilemman i termer av integritet, jämlikhet och självbestämmande. Företag har sällan färdiga arbetssätt för hur etiska frågor i den digitala eran ska hanteras och lösas. Företag måste noggrant utvärdera effekterna av att ett beslut angående konsumenter, samhället, investerare eller anställda outsourcas till maskiner. Detta kan med fördel göras genom att fundera på hur företagets värderingar och mission bör anpassas i en värld där AI används allt mer. Vidare arbetar Visa tillsammans med Stanford University för att lösa etiska dilemman i teknikprojekt.

3) Var delaktig i framtagandet av en global reglering

I framtiden kommer AI med säkerhet vara mer reglerat, men i dagsläget finns knappt några lagar som styr hur AI får användas och de lagar som finns är oklara hur de ska tillämpas sett till exempelvis konsumentskydd och mänskliga rättigheter. Ämnet diskuteras dock flitigt runt om i världen och det är därför en bra idé att delta i samtalen. Visa deltar exempelvis i Microsoft National AI Council som utvecklar branschstandarder och i World Economic Forum.

Fördelarna med AI är många. För att på bästa sätt kunna dra nytta av dessa krävs dock att samhället och företag tar ansvar för att utvecklingen och användandet sker på ett transparent och ansvarsfullt sätt. Utan förtroendebyggande insatser riskerar vi att lämnas med en hypotetisk guldgruva i form av oanvänd data – oförmögna att nå skatten som finns runt om oss.

 

[1] ”How Humans Judge Machines”, Massachusetts Institute of Technology, 2021: https://www.judgingmachines.com/

Tag: 1a Innovation (Topic) Tag: 1a Research + Insights (Topic)