ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TÄVLINGEN

Tävlingen "NextGen Nordics 2024" ("Tävlingen")

De officiella reglerna och allmänna villkoren ("Villkoren") för Tävlingen anges nedan.

Varje person som deltar i Tävlingen accepterar de bestämmelser som beskrivs i Villkoren. Om du inte samtycker till Villkoren ska du inte delta i Tävlingen.

1. Arrangör

Arrangören är Visa Europe Limited, ett bolag registrerat i England och Wales med säte på 1 Sheldon Square, London W2 6TT, England ("Visa" eller "Arrangören").

2. Deltagande i tävlingen

Alla deltagare i evenemanget NextGen Nordics 2024 ("Evenemanget"), som kommer att äga rum mellan kl. 09:30 (svensk tid) och 16:30 (svensk tid) den 23 april 2024 ("Kampanjperioden") i Stockholm (Sverige), som är minst 18 år gamla vid tidpunkten för deltagandet, är berättigade att delta i Tävlingen.

Anställda vid Visa och dess koncernbolag, deras närmaste familjemedlemmar (föräldrar, make/maka, barn, syskon, mor- och farföräldrar och barnbarn) och personer som är direkt eller indirekt involverade i anordnandet eller genomförandet av Tävlingen är inte berättigade att delta i Tävlingen. Tävlingen är inte öppen för personer som förekommer på någon sanktionslista någon gång under Kampanjperioden.

På samma sätt förbehåller sig Visa rätten att diskvalificera en person från deltagande i Tävlingen om Visa anser att de inte följer Villkoren.

Deltagare i Evenemanget kommer att få ett flygblad och en QR-kod vid ankomsten den 23 april 2024, som kan användas för att komma åt Villkoren för deltagande och instruktioner om hur man deltar i Tävlingen.

För att delta i Tävlingen måste deltagarna: (i) vara deltagare i Evenemanget; (ii) besvara frågan "Visa is revolutionising global money movement by..." på engelska; och (iii) följa LinkedIn-kontot "Visa Commercial Solutions" med sitt personliga konto på LinkedIn. Behöriga deltagare ska skicka sina bidrag till e-postadressen [email protected]m senast den 24 april 2024 kl. 17:00 (lokal tid i Sverige).  

Deltagande i Tävlingen är kostnadsfritt.

3. Tävlingsvinster

Vinnaren av första pris kommer att få ett hotellpaket med en natt (inklusive frukost) till de olympiska spelen i Paris 2024 för två personer (transport inklusive flyg ingår inte), två biljetter till simevenemanget de olympiska spelen i Paris 2024 den 28 juli 2024 (efter Visas gottfinnande), ett förbetalt Visa-kort på 100 € för att täcka kostnaderna för resan, Tunnelbanekort för två, flygplats-/tågtransfer i Paris (via motorbuss), daglig frukost och lättare snacks på hotellet, tillgång till Visa-evenemang, medicinsk och säkerhetspersonal och OS-paket i Paris 2024.

De två andrapristagarna får varsitt merchandisepaket för Olympiska spelen i Paris 2024 som innehåller en ryggsäck, en huvtröja, ett anteckningsblock och en penna.

Varje deltagare kan vinna högst ett pris.

Ytterligare kostnader i samband med att tävlingsvinsten tas i anspråk, inklusive men inte begränsat till: resa till och från Paris, måltider och aktiviteter utanför det schemalagda programmet, hotelltillägg samt pass och visum bekostas av vinnaren. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Vinnaren av förstapriset kommer endast att kunna ta tävlingsvinsten i anspråk vid de tidpunkter som anges av Visa och kommer inte att kunna begära några ändringar för det fall datum och tid inte sammanfaller med vinnarens önskemål eller tillgänglighet. I så fall kommer tävlingsvinsten att förverkas utan ersättning. 

Tävlingsvinsten är inte förhandlingsbar och vinnarna/mottagarna får inte sälja vidare eller överföra tävlingsvinsten på något sätt, om inte annat godkänts. I händelse av att tävlingsvinsten inte är tillgänglig förbehåller sig Visa rätten att ersätta det med en vinst av samma eller högre värde. Eventuellt utbyte kommer att ske efter Visas eget gottfinnande. 

Om vinnaren inte accepterar utbytet kommer denne att förlora sin rätt till tävlingsvinsten. Så långt det är tillåtet enligt lag utesluter Internationella olympiska kommittén och Paris organisationskommitté för de olympiska och paralympiska spelen i Paris 2024 ("Rättighetsinnehavaren") samt Visa och deras associerade företag och agenter ansvar och alla skyldigheter som uppstår genom: (i) uppskjutande, avbrytande eller väsentlig förändring av marknadsföringen av OS - olympiska och paralympiska spelen i Paris 2024 (”Sponsringsevenemanget"); och (ii) handling eller försummelse från en vinnare eller dennes gäst som resulterar i att vinnaren eller dennes gäst inte kan nyttja tävlingsvinsten och/eller några delar av det. 

Tävlingsvinster är föremål för alla tillämpliga hotell-, biljett-, plats-, evenemangs- och transportörs-/transportvillkor. Vinnaren och dennes gäst måste till fullo följa sådana villkor och samtliga tillämpliga lagar och föreskrifter. Visa har inget ansvar gentemot vinnaren eller gästen om vinnaren och/eller gästen inte kan nyttja tävlingsvinsten fullt ut eller nekas inträde till, eller ombeds lämna, någon plats som ett resultat av att de inte följer biljettvillkoren, tillämplig lag eller som ett resultat av olämpligt beteende.

Tävlingsvinsten måste accepteras såsom den tilldelas och är föremål för alla tillämpliga villkor som föreskrivs för aktuell tävlingsvinst, inklusive godkännande av nödvändig sanktionskontroll.

4. Utseende av vinnare

Av alla de svar som lämnats på de frågor som avses i punkt 2 i Villkoren kommer de tre bästa svaren att väljas ut av en jury bestående av tre personer, som kommer att få ta del av svaren i anonymiserad form. Därefter kommer det att kontrolleras om respektive deltagare uppfyller de ytterligare krav som anges i punkt 2 i Villkoren.

5. Tillkännagivande och underrättelse av vinnare

Visa kommer att tillkännage vinnarna av Tävlingen senast den 26 april 2024, i enlighet med bestämmelserna i Villkoren. Visa kommer att kontakta vinnarna direkt och marknadsföra detta på sina sociala nätverk. Dessutom kommer vinnarna att meddelas om tävlingsvinsten via den e-postadress som de använde för att skicka in sina svar. Deltagare som inte har vunnit kommer inte att få något meddelande om att de inte har vunnit. Genom att acceptera tävlingsvinsten anses vinnaren ha accepterat alla tillämpliga villkor som föreskrivs för sådan tävlingsvinst, inklusive eventuella inträdes- och COVID-19-krav.

6. Manipulation och andra oegentligheter

Visa förbehåller sig rätten att utan motivering utesluta en deltagare som misstänks för manipulation eller försök till bedrägeri eller som på annat sätt bryter mot Villkoren för deltagande i Tävlingen.

Om villkoren för uteslutning är uppfyllda har Visa rätt att inte överlämna tävlingsvinsten eller att återkalla och återkräva tävlingsvinsten i efterhand.

Alla försök att skada eller undergräva innehållet eller det legitima genomförandet av Tävlingen är förbjudna och kan även utgöra ett brott mot straffrättslig och/eller civilrättslig lagstiftning. Arrangören förbehåller sig alla rättigheter och rättsmedel för att hantera sådant agerande, inklusive, men inte begränsat till, att utesluta alla deltagare eller vinnare som tros vara associerade med sådant agerande.

7. Godkännande av de Villkoren

För att delta i Tävlingen måste du godkänna dessa regler och villkor, som finns tillgängliga via följande länkar:

https://www.visa.co.uk/terms/nextgennordics2024.html
https://www.visa.se/terms/nextgennordics2024.html

Underlåtenhet att följa dessa villkor kommer att leda till automatisk diskvalificering från deltagande i Tävlingen.

8. Förändringar/avbrott i Tävlingen

Visa förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Tävlingen i händelse av oförutsedda omständigheter.

I synnerhet har Visa rätt att avbryta eller skjuta upp Tävlingen om:

  • ett försök till missbruk genom manipulation upptäcks, eller
  • ett korrekt genomförande kan inte längre garanteras, särskilt vid fel i hård- eller mjukvara, programfel, datavirus eller obehörigt ingripande av tredje part, liksom mekaniska, tekniska eller juridiska problem.

I händelse av tvivel eller frågor angående genomförandet av Tävlingen kan deltagarna kontakta Visa via e-post: [email protected]

Arrangörens beslut är slutgiltigt och bindande i alla frågor som rör Tävlingen.

Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta eller tillfälligt avbryta denna Tävling i händelse av tekniska eller andra svårigheter som kan äventyra dess integritet, men kommer alltid att sträva efter att minimera följderna för deltagarna.

I händelse av oförutsedda omständigheter utanför dess rimliga kontroll, och om omständigheterna gör detta oundvikligt, förbehåller sig Arrangören rätten att ändra dessa Villkor före slutdatumet.

9. Integritet

Visa behandlar deltagarnas personuppgifter uteslutande för korrekt genomförande och hantering av Tävlingen.

I alla andra avseenden är Visas sekretesspolicy tillämplig och finns tillgänglig på: https://www.visa.se/legal/global-privacy-notice.html 

Personuppgifter som lämnas under Tävlingens gång kan vidarebefordras till tredje part, inklusive Visas associerade företag och tjänsteleverantörer, i den mån det krävs för att uppfylla, leverera och arrangera tävlingsvinsten.

10. Begränsning

Ingenting i dessa Villkor begränsar eller utesluter någon persons ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av försumlighet, för bedrägeri eller för fråga för vilken ansvar inte lagligen kan begränsas eller uteslutas. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kommer Arrangören (och dess associerade företag och agenter) dock inte att hållas ansvarig för någon förlust eller skada som du lider till följd av ditt deltagande i Tävlingen och mottagande eller användning av en tävlingsvinst under omständigheter där: (i) det inte har förekommit brott mot en rättslig omsorgsplikt som Arrangören har gentemot dig; (ii) förlusten eller skadan inte orsakades av ett brott mot dessa Villkor av Arrangören eller dess ombud eller representanter; (iii) det inte var uppenbart att du skulle drabbas av sådan förlust eller skada och inget du informerade Arrangören om innan du deltog i denna Tävling innebar att Arrangören borde ha förväntat sig att det skulle inträffa (så att, rättsligt, var förlusten "oförutsägbar"); (iv) du kunde ha undvikit sådan förlust eller skada genom att vidta rimliga åtgärder; (v) förlusten eller skadan orsakades av en händelse eller omständighet utanför Arrangörens rimliga kontroll; eller (vi) förlusten eller skadan orsakades av en tredje part, inklusive tredje part som ansvarar för att tillhandahålla någon del av tävlingsvinsten, inklusive hotell- och platsoperatörer, evenemangsarrangörer och transportörer/transportleverantörer. Dessutom är Arrangören inte ansvarig för eventuella affärsförluster som du kan drabbas av, såsom förlust av vinst eller intäkter, förlust av förväntade besparingar eller förlust av goodwill.   

Arrangören tar inget ansvar för bidrag som inte tas emot, inte levereras, är ofullständiga, omöjliga att tyda eller inte överensstämmer med instruktionerna. Inget ansvar kommer att accepteras för bidrag som är försenade eller som inte kan skickas på grund av bristande nätverkstäckning, operatörsfel eller av andra skäl utanför Arrangörens kontroll. Arrangören måste ta emot ett bidrag för att det ska vara giltigt och bevis på att bidrag skickats kommer inte att anses utgöra ett bidrag.

11. Upplåtelse av nyttjanderätt till immateriella rättigheter

I dessa Villkor avses med "Immateriella rättigheter" alla rättigheter som erkänns enligt tillämpliga bestämmelser om immateriella och industriella rättigheter (patent, varumärken, bruksmodeller, mönster, upphovsrätt och liknande rättigheter).

Genom att delta i Tävlingen och acceptera dessa Villkor för deltagande ger deltagarna Visa en icke-exklusiv rätt att kostnadsfritt använda - inklusive för kommersiellt bruk - deras inlämnade svar, andra kommentarer, innehåll och vinnarens uttalanden i samband med denna Tävling ("Bidrag"), utan begränsning vad gäller innehåll, plats och tid. Visa kan utöva de rättigheter som beviljas för Bidragen på sätt som Visa anser lämpligt.

Visa får använda och exploatera deltagarnas bidrag, antingen enskilt eller tillsammans med andra verk som Visa anser lämpliga. 

Deltagarna förklarar och garanterar att de är personliga upphovsmän till bidragen vid varje tidpunkt. Dessutom avstår deltagarna från alla ideella rättigheter till Bidragen i den utsträckning som tillåts enligt lag, inklusive men inte begränsat till rätten att namnges i samband med Visas användning av något av bidragen. Deltagarna ska hålla Visa skadeslöst mot alla åtgärder eller anspråk från tredje part för intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

Genom att delta i denna Tävling förstår och godkänner du att du inte beviljas några rättigheter (inklusive reklam-, marknadsförings- eller sponsringsrättigheter) i förhållande till Rättighetsinnehavaren eller Sponsringseventet (eller tillhörande tävlingar, matcher, lag eller idrottare) och ska inte genomföra några relaterade marknadsförings- eller reklamkampanjer, andra kampanjer eller andra aktiviteter.

12. Tillämplig lag

Denna Tävling, och alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med den, ska regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Du godkänner oåterkalleligen att domstolarna i England och Wales ska ha exklusiv behörighet att avgöra alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med denna Kampanj, med undantag för att invånare i Skottland även kan välja att deras lokala domstolar ska ha behörighet.

13. Övrigt

Om något av dessa Villkor är eller blir ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart ska giltigheten, lagligheten och genomförbarheten av de återstående villkoren för deltagande förbli opåverkade. Visas underlåtenhet att verkställa någon bestämmelse i dessa Villkor utgör inte ett avstående från den bestämmelsen.

Rättighetsinnehavaren är inte ansvarig för administrationen av Tävlingen. Rättighetsinnehavaren är inte ansvarig för något som uppstår till följd av denna Tävling, inklusive fullgörelsen av eventuella tävlingsvinster.